Utstillingsåpning: Ingvild Fagerli Empowerment

fredag 2. februar kl. 19:00 på Galleri 69

«Jeg er styrt av et ønske om å forstå skjønnhet, sorg og skyld. Opplevd fra kanten av stupet i verdens rikeste land»

«Empowerment blir gjerne oversatt til myndiggjøring. Kan vi si ”om-makt-het”? Om å ta noe tilbake, og om å finne noe som er inni oss fra før. En drift etter å bruke det sterkeste som finnes både i naturen og i oss, noe som bobler ut.

I den kristne kulturarven er det en ide om at mennesket er gitt fullmakt til å forvalte naturen. Og at vi har en hjerne som står over naturen. Som om vi ikke er natur. Jeg syns det er absurd. Det vi gjør mot oss selv og mot naturen vil slå tilbake på oss. Det er en naturlov. Med dette som utgangspunkt jobber jeg med redselen og livsgleden som rettesnor. Ingen bakenforliggende plan, bare repetisjoner og reaksjoner i sirkel. Det er en spenning mellom naturstudier og reaksjonsbaserte impulser. Kaos og opprydding. En maksimalisme som nuller ut seg selv.

I Empowerment-prosjektet dveler jeg ved min opplevelse av en naturkraft som er umulig å stoppe. Som at kondisen blir bedre ved løping og lek, og at et lite spedbarn vil prøve å reise seg når tiden er inne, finnes det en drift til bevegelse og forandring i alt vi har rundt oss. Det pipler frem en kraft vi ikke kan stanse.

Jeg bruker vannfarger på papir fordi jeg liker at fargen trekker inn i papiret. Når jeg passerer grensen for hva papiret, fargen og estetikken tåler, kan jeg velge å fortsette med akryl, kull, ull og gummi»

Ingvild Fagerli

Ingvild Fagerli har master i tekstil ved Kunsthøyskolen i Oslo i 2000 og master i psykologi ved Universitetet i Oslo fra 2010. Hun har blant annet stilt ut ved: Varmbadet Drøbak, Vestfold kunstnersenter, Ålesund kunstforening, Rådhusgalleriet i Oslo, Galleri Vartai i Vilnius og Artists space i Berlin. Hun har vært medlem i styret og kunstnerisk råd ved Kunstnersenteret i Møre og Romsdal og styremedlem i Stiftelsen Ålesund Kunstskole.

In English:

«I am guided by a wish to understand beauty, sorrow and guilt. Experienced from the edge of the cliff in the most wealthy country in the world»

«Empowerment is often translated from English to Norwegian into the word «myndiggjøring», which has to do with gaining access to Power. Maybe the right word would be «repowerment»? To take something back, or find our way back to something we already carry inside us. An urge to use the strength which is both in Nature and inside every human being, something that bursts out.

Embedded within the Christian heritage lies an idea that Humanity has been given the power to rule over Nature. And that we have a brain that is superior to Nature. As if we are not a part of Nature. I find it absurd. What we are doing to ourselves and to Nature will strike back at us. It ́s a natural law. With this as a starting point I work with fear and the joy of life as my guideline. No underlying plan, only repetitions and reactions in a circle. There is a tension between studies of nature and reaction-based impulses. chaos and a cleanup. A form of maximism which zeroes itself out.

In the Empowerment project I dwell with my experience of a force of nature that is impossible to stop. Like when our fitness improves with running and playing, and that a baby will try to stand up when becoming a toddler, there is an urge towards movement and change in everything around us. A force we cannot stop finds it way out.

I use water colors on paper because I like to see that the colour withdraws into the paper. When I pass the limit for what the paper, colour and esthetics may endure, I may chose to continue with acrylic colours, charcoal, wool and rubber»

Ingvild Fagerli

Ingvild Fagerli has a Master in Textile form the Acaademy of Art in Oslo (2000) and a Master in Psychology from the university of Oslo (2010). She has, among many places, had exhibitions at Varmbadet in Drøbak, Vestfold kunstnersenter, Ålesund kunstforening, Rådhusgalleriet in Oslo, Galleri Vartai in Vilnius, and Artists space in Berlin. She has been a member in the board and Kunstnerisk råd at the art centre in Møre og Romsdal and a board member in Stiftelsen Ålesund Kunstskole.